ហ្គូដាដា (ធានជីន) ក្រុមហ៊ុនរួមបញ្ចូលការអភិវឌ្ Development វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

អាស័យដ្ឋាន

អាស័យដ្ឋានរោងចក្រ -២០១, អាគារ ១,

ឧទ្យានឧស្សាហកម្មឱសថនិងបរិក្ខារពេទ្យ,

ស្រុកប៊ីចេនធានជីនប្រទេសចិន

អ៊ីមែល

info@guodacycle.com

jadyho@guodacycle.com

sivansong@guodacycle.com

tracytian@guodacycle.com

danyahou@guodacycle.com

ទូរស័ព្ទ

ការគាំទ្រ៖ 0086-18649029666

ការគាំទ្រ៖ 0086-18649029666

ការគាំទ្រ៖ 0086-17695720828

ការគាំទ្រ៖ 0086-18622073891

ម៉ោងការិយាល័យ

ច័ន្ទ-សុក្រ៖ ៩ ៈ ០០-១៨ ៈ ០០

ថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ៖ កំពុងបំពេញការងារ